Aimant - Naruto Shippuden - Naruto, Sasuke et Sakura

Quantité: 3

#Aimant - Naruto Shippuden - Naruto, Sasuke et Sakura
#Magnet - Naruto Shippuden - Naruto, Sasuke and Sakura